S T A T U T
Trójmiejskiego Stowarzyszenia Akwarystów

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Trójmiejskie Stowarzyszenie Akwarystów" i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. W formie skróconej Stowarzyszenie używa nazwy: TSA.
3. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie używa nazwy w języku angielskim: „Tricity Association of Aquarists”.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych lub działać we współpracy z nimi na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 6
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza jej granicami.

§ 7
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. rozwijanie i propagowanie akwarystyki i akwaterrarystyki;
2. działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, mająca na celu krzewienie zainteresowań przyrodniczych i biologicznych oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności w odniesieniu do życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych;
3. działalność w dziedzinie nauki, zwłaszcza w zakresie życia i pielęgnacji organizmów oraz ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych;
4. działalność w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony krajowego i światowego dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza w odniesieniu do organizmów i ekosystemów wodnych, błotnych i wodno-lądowych, w kraju i za granicą;
5. działalność w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, działalność charytatywna i na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. działalność w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu, zwłaszcza w dziedzinach związanych z powyższymi celami.

§ 9
Cele Stowarzyszenia mogą być realizowane poprzez:
1. organizowanie prelekcji, wykładów, odczytów;
2. przygotowywanie i realizację imprez i programów edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, debat publicznych, konkursów, kampanii, szkoleń, konferencji i sympozjów;
3. upowszechnianie, rozwijanie i propagowanie kultury akwarystycznej;
4. popularyzację hodowli organizmów wodnych, błotnych i wodno-lądowych w warunkach akwariowych;
5. rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy akwarystami i akwaterrarystami oraz ich organizacjami, w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
6. organizowanie wystaw i ekspozycji;
7. przyznawanie nagród i wyróżnień;
8. organizowanie spotkań, imprez, giełd oraz aukcji akwarystycznych i akwaterrarystycznych;
9. opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji periodycznych i nieperiodycznych, informacji, opinii i raportów w sprawach będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia;
10. poradnictwo fachowe w dziedzinie akwarystycznej i akwaterrarystycznej;
11. organizowanie dziecięcych i młodzieżowych grup zainteresowań;
12. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, a także osób niepełnosprawnych i poszkodowanych życiowo, zwłaszcza poprzez budzenie wśród nich zainteresowań przyrodniczych i akwarystycznych oraz pomoc w ich praktycznej realizacji, a także ich integrację w środowisku społecznym;
13. współpraca z placówkami opiekuńczymi, wychowawczymi, edukacyjnymi i służby zdrowia w zakresie analogicznym do p. 12.
14. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, służących propagowaniu celów Stowarzyszenia;
15. inspirowanie, wspieranie i organizowanie projektów, programów oraz wypraw naukowo-badawczych;
16. współpracę z osobami krajowymi i zagranicznymi, w tym zajmującymi się działalnością akwarystyczną, akwaterrarystyczną, naukowo-badawczą i ochroną środowiska;
17. kształtowanie postaw proekologicznych;
18. zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o zagrożonych gatunkach organizmów wodnych, błotnych i wodno-lądowych, które stanowią przedmiot obrotu handlowego;
19. inspirowanie, wspieranie i organizowanie projektów i programów w dziedzinie ochrony środowiska, w tym zmniejszania ilości odpadów i ich recyklingu, zachowania zagrożonych gatunków wodnych, błotnych i wodno-lądowych oraz reintrodukcji gatunków, które wymarły w naturze;
20. opracowywanie i rozpowszechnianie opinii o aktach prawnych, dotyczących problematyki zgodnej z celami statutowymi Stowarzyszenia;
21. bezpośrednie odwoływanie się do opinii publicznej oraz do władz samorządowych i państwowych;
22. działalność lobbystyczną;
23. sprowadzanie i udostępnianie rzadko występujących w handlu gatunków nadających się do hodowli akwarystycznej i akwaterrarystycznej;
24. gromadzenie i udostępnianie jak największej ilości wartościowych i kompetentnych informacji przydatnych do realizacji celów statutowych, w tym doświadczeń hodowców, np. w formie biblioteki, strony internetowej, baz danych, zbiorów artykułów itp.;
25. katalogowanie gatunków hodowanych przez członków Stowarzyszenia;
26. koordynowanie hodowli członków Stowarzyszenia w taki sposób, aby utrzymały się w nich także gatunki niekomercyjne;
27. organizowanie publicznych zbiórek rzeczowych i finansowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana czynną realizacją celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.

A. Nabycie członkostwa

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia (zarówno obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemiec - również nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej), która:

a) złoży pisemną deklaracje członkowską oraz opłaci wpisowe w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;

b) zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu Głównego.
2. Członkiem zwyczajnym małoletnim może zostać osoba małoletnia, która dodatkowo przedstawi pisemną zgodę jednego z przedstawicieli ustawowych.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje w formie pisemnej regularne i znaczące wsparcie finansowe, rzeczowe lub organizacyjne na rzecz Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
2. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, wybitnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia lub idei, które mu przyświecają.

§ 14
1. O przyjęciu do Stowarzyszenia na członka zwyczajnego lub wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Walne Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych.

B. Prawa i obowiązki członków

§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
b) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z wyłączeniem członków niepełnoletnich;
c) wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
d) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz otrzymywania o nich informacji;
e) pierwszeństwa w korzystaniu z własności i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach określonych przez Zarząd;
f) ulg w opłatach za udział w odpłatnych formach działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz uzyskania rabatów za rozprowadzane przez Stowarzyszenie publikacje o tematyce związanej z jego celami i działalnością (książki, broszury, periodyki, ulotki, taśmy audio i video, publikacje na nośnikach elektronicznych itp.), w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 16
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. popierania, propagowania i czynnej realizacji celów Stowarzyszenia i jego programu działania;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu;
4. przynależności organizacyjnej do nie więcej niż jednego dowolnie przez siebie wybranego Oddziału lub Koła Terenowego (jeżeli zostaną powołane) i działania w tych strukturach;

§ 17
1. Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz do ulg w opłatach i rabatów wymienionych w § 15 p. 1 pp. f). Zarząd może przyznać uprawnienia wynikające z § 15 p. 1 pp. f) szczególnie aktywnym członkom wspierającym.
2. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 18
Członek honorowy korzysta z praw przysługujących członkowi wspierającemu, wymienionych w § 17 p. 1. Zobowiązany jest do przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia. Jest wolny od świadczeń obowiązkowych na rzecz Stowarzyszenia, choć może je wypełniać dobrowolnie.

C. Zawieszenie w prawach członka i utrata członkostwa

§ 19
1. Zawieszenie w prawach członka w Stowarzyszeniu następuje w przypadku Decyzji Zarządu, która może być podjęta w sytuacji:
a) naruszania postanowień statutu Stowarzyszenia, jego uchwał i regulaminów w sprawach mniejszej wagi;
b) systematycznego uchylania się od wypełniania obowiązków członka, określonych w §16 i §17;
c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez członków zwyczajnych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd;
d) nie wywiązywania się członków wspierających z przyjętych zobowiązań przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.
2. Zarząd powiadamia pisemnie zawieszonego członka Stowarzyszenia o swej decyzji i jej przyczynach.
3. Przywrócenie praw członkowskich przez Zarząd następuje po usunięciu przez członka przyczyn, które spowodowały jego zawieszenie.

§ 20
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka, będącego osobą prawną;
3. wykluczenie przez Zarząd, co może nastąpić w sytuacji:
a) rażącego naruszania postanowień statutu Stowarzyszenia, jego uchwał i regulaminów;
b) działania na szkodę Stowarzyszenia i jego dobrego imienia;
c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez członków zwyczajnych przez dłuższy niż 1 rok, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd;
e) nie wywiązywania się członków wspierających z przyjętych zobowiązań przez okres dłuższy niż 2 lat, po uprzednim upomnieniu przez Zarząd.

§ 21
1. Członkostwo wspierające ustaje na podstawie odpowiedniej uchwały Zarządu, która jest ostateczna.
2. Członkostwo honorowe może być odebrane na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia, która jest ostateczna.

§ 22
1. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia; odwołanie powinno zostać przesłane na adres Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o wykluczeniu.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 23
Z tytułu zawieszenia w prawach członka lub utraty członkostwa nie można żądać zwrotu składek członkowskich, wypłacenia wynagrodzenia za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia, zwrotu jakichkolwiek świadczeń czy darowizn lub wypłacenia odszkodowania.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 24
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Zarząd Główny;
c) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Na wniosek co najmniej 1/3 uczestników głosowania może ono zostać przeprowadzone w sposób tajny.
4. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Nikt nie może pełnić równocześnie dwóch funkcji we władzach Stowarzyszenia.
6. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
7. Władze stowarzyszenia nie mogą zatrudniać członków swoich najbliższych rodzin (tj. swoich małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństwa).

A. Walne Zgromadzenie

§ 25
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. Tworzą je członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a gdy ich liczba przekroczy 100 osób - delegaci wybrani w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć:
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia (delegaci) - z głosem stanowiącym oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym;
b) członkowie małoletni w wieku poniżej 16 lat, wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd Główny - z głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje raz na rok Zarząd Główny.
4. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może zostać zwołane przez Zarząd Główny w innym terminie z inicjatywy Zarządu Głównego, lub na pisemny uzasadniony wniosek zawierający propozycję porządku obrad, przedstawiony Zarządowi Głównemu przez Główną Komisję Rewizyjną albo co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
5. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne musi zostać zwołane w ciągu najdalej 30 dni od daty otrzymania wniosku. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w tym terminie przez Zarząd Główny, zwołuje je najdalej w ciągu kolejnych 30 dni Główna Komisja Rewizyjna.
6. Zarząd powiadamia wszystkich członków o miejscu, terminie i propozycjach porządku obrad osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
7. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować i podejmować uchwały w każdej sprawie z zastrzeżeniem § 57 bez względu na liczbę uczestników. Drugi termin powinien być podany do wiadomości członków Stowarzyszenia równocześnie z pierwszym.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie programu działania;
2. uchwalanie budżetu;
3. uchwalanie zmian statutu;
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalanie regulaminów funkcjonowania Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Oddziałów i Kół Terenowych;
7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członków;
9. rozpatrywanie skarg członków zwyczajnych Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
10. ustalenie wysokości składek członkowskich;
11. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych na porządek dzienny.

B. Zarząd Główny

§ 27
1. Walne Zgromadzenie wybiera w bezpośrednim głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów: Prezesa oraz 4-8 członków Zarządu, z tym że w skład zarządu powinno wejść co najmniej 5 osób pełnoletnich i nie więcej niż 2 małoletnie.
2. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach, nie później niż w ciągu sześciu dni, rozdzielając funkcje jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
3. Członkowie małoletni nie mogą pełnić w Zarządzie funkcji prezesa, wiceprezesa skarbnika i sekretarza.
4. W skład Zarządu Głównego wchodzą też delegaci Oddziałów (z każdego Oddziału jeden), wybranych przez ich członków, którzy wchodzą do Zarządu Głównego na prawach obserwatora z głosem doradczym.
5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 28 Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:
1. kierowanie działalnością bieżącą Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia;
2. uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia zgodnych z programem działania uchwalonym przez Walne Zgromadzenie;
3. wykonanie budżetu Stowarzyszenia, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie;
4. podejmowanie inicjatyw oraz działań mających na celu realizację zadań statutowych Stowarzyszenia;
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; tylko Zarząd Główny może występować do instytucji centralnych, organizacji o krajowym zasięgu działania, placówek dyplomatycznych i organizacji zagranicznych;
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
7. przyjmowanie i usuwanie członków Stowarzyszenia;
8. prowadzenie listy członków Stowarzyszenia;
9. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów i Kół Terenowych;
10. koordynowanie i określanie zakresu działalności jednostek terenowych i nadzór nad nimi;
11. rozwiązanie Zarządu Oddziału na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej w przypadku nieprzestrzegania statutu, nadużyć, działania na szkodę Stowarzyszenia lub niegospodarności;
12. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz określanie regulaminów ich działania;
13. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia, z tym, że zbywanie nieruchomości wymaga zgody Głównej Komisji Rewizyjnej;
14. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych lub międzynarodowych;
15. złożenie sprawozdania ze swej działalności na dorocznym Walnym Zgromadzeniu; po jego wysłuchaniu oraz wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej każdy członek Zarządu winien w tajnym bezpośrednim głosowaniu zwykłą większością głosów uzyskać absolutorium za miniony okres sprawozdawczy; członek Zarządu, który nie uzyska absolutorium, powinien rozliczyć i złożyć swoją funkcję.

§ 29
1. W wypadku rezygnacji, wykluczenia bądź śmierci jednego z członków Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd w celu uzupełnienia swego składu może dokonać koptacji spośród wszystkich członków Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić maksymalnie 1/3 składu Zarządu.
2. W przypadku ustąpienia Prezesa jego obowiązki pełni Wiceprezes lub - gdy jest ich dwóch - jeden z Wiceprezesów wskazany przez Zarząd - do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru nowego Prezesa.
3. Na miejsce ustępującego delegata odpowiedni Oddział wybiera następnego delegata.

§ 30
1. Zarząd Główny może do kierowania biurem Zarządu powołać i odwoływać Dyrektora biura. Pełni on funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze.
2. Jeśli Zarząd nie powoła dyrektora Biura, funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w biurze pełni prezes lub jeden z wiceprezesów.
3. Zarząd Główny może ustalić regulamin funkcjonowania Biura i sekretariatu.

C. Główna Komisja Rewizyjna

§ 31
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch do czterech pełnoletnich członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w bezpośrednim tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
2. Do kompetencji i zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu Głównego pod kątem jej zgodności ze Statutem, regulaminami i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
b) kontrola bieżącej działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
c) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu oceny działalności Stowarzyszenia oraz wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu Głównego;
d) wnioskowanie w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Głównego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia;
e) zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego w sprawie zbywania nieruchomości należących do Stowarzyszenia.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszelkich ksiąg i dokumentów Stowarzyszenia.
4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo do kontroli działalności Oddziałów i Kół Terenowych, może też wnioskować do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziałów, ich Zarządów oraz Kół Terenowych.
5. Sprawozdanie z dokonanej kontroli działalności finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia powinno być sporządzane raz w roku i przedstawione na Walnym Zgromadzeniu.

§ 32
W wypadku rezygnacji, wykluczenia bądź śmierci jednego z członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna w celu uzupełnienia swego składu może dokonać koptacji spośród wszystkich członków Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić maksymalnie 1/3 składu Komisji Rewizyjnej.

D. Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 33
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają przez swoje podpisy Prezes lub jeden z Wiceprezesów łącznie ze skarbnikiem.
2. W innych sprawach Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów jednoosobowo, ew. inni członkowie Stowarzyszenia, którzy otrzymają pisemne upoważnienie Zarządu określające zakres ich kompetencji.

Rozdział V
STRUKTURA TERENOWA STOWARZYSZENIA

A. Oddziały Stowarzyszenia

§ 34
1. Dla realizacji celów Stowarzyszenia w skali miejscowej i regionalnej mogą zostać powołane Oddziały Stowarzyszenia.
2. Oddziały są powoływane i rozwiązywane uchwałą Zarządu Głównego.
3. Oddziały podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia i prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

§ 35
1. Wstępnym etapem na drodze do powołania Oddziału jest działanie grupy członków Stowarzyszenia w formie organizacyjnej Koła Terenowego przez okres co najmniej jednego roku.
2. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, które pragną działać w ramach nowo powołanego Oddziału.
3. Oddziały nabywają osobowość prawną po ich zarejestrowaniu przez właściwy Sąd Rejonowy.
4. Zarząd Główny określa siedzibę Oddziałów i zasięg terytorialny jego działalności.

I. Władze Oddziału

§ 36 1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału;
b) Zarząd Oddziału;
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Stowarzyszenia.

II. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

§ 37
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Oddziału.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
c) uchwalanie programu działalności Oddziału na jego terenie działania, z uwzględnieniem możliwości finansowych oddziału;
d) wybór władz Oddziału;
e) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia;
f) wybór delegata do Zarządu Głównego
g) uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie zebrania.
3. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 21 dni przed jego odbyciem.

§ 38
1. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału uczestniczą:
a) członkowie zwyczajni zrzeszeni w danym Oddziale - z głosem stanowiącym oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym;
b) członkowie małoletni do ukończenia 16 lat, honorowi i wspierający z terenu działania Oddziału - z głosem doradczym bez prawa wyborczego;
c) delegaci władz krajowych - z głosem doradczym bez prawa wyborczego.
2. Na wniosek Zarządu Głównego lub 1/3 członków Stowarzyszenia zrzeszonych w Oddziale, Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 39
1. W razie funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Delegatów Walne Zgromadzenie Członków Oddziału wybiera delegatów najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia, w liczbie jeden delegat na każdą pełną liczbę 5 członków.
2. Mandat delegata trwa jeden rok i wygasa wraz z wyborem nowych delegatów na następne Walne Zgromadzenie zwyczajne.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału odbywa się w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

III. Zarząd Oddziału

§ 40
1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd o składzie analogiczny do składu Zarządu Głównego.
2. Do Zarządu Oddziału należy wykonywanie wiążących Oddział uchwał władz Stowarzyszenia. W szczególności Zarząd Oddziału realizuje zadania określone przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, kieruje bieżącą działalnością Oddziału, zwołuje i organizuje Zgromadzenia członków Oddziału, opracowuje i realizuje roczne plany pracy i plany finansowe Oddziału oraz gospodaruje majątkiem Stowarzyszenia pozostawionym do dyspozycji Oddziału przez Zarząd Główny.

§ 41
1. Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz plan pracy i plan finansowy na rok następny Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia w terminach ustalonych przez Biuro Zarządu.
2. Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Oddziału oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla całego Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wnosi pod obrady Zarządu Głównego.
3. Za działalność, zaciągnięte zobowiązania i inne czynności prawne, dokonywane przez Oddział bez udziału Zarządu Głównego oraz za wszelkie ich skutki ponosi odpowiedzialność wyłącznie Zarząd Oddziału.

§ 42
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Zarząd Oddziału przesyła każdorazowo kopię protokołu z swego posiedzenia do Zarządu Głównego w terminie do dwóch tygodni od terminu posiedzenia.

IV. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 43
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch do czterech członków pełnoletnich.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Oddziału;
b) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich przez członków z terenu działania Oddziału;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności;
d) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału;
e) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału przesyła każdorazowo kopię protokołu z przeprowadzonej kontroli do Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie do dwóch tygodni od zakończenia kontroli.

V. Reprezentacja Oddziału

§ 44
1. Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział na zewnątrz i działa w jego imieniu wyłącznie na terenie określonym przez Zarząd Główny, z zastrzeżeniem § 28 p. 6.
2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Oddziału składają przez swoje podpisy Prezes lub jeden z Wiceprezesów łącznie ze skarbnikiem.
3. Warunkiem ważności zaciągnięcia zobowiązań w innych czynnościach prawnych, w których stroną jest Oddział, jest złożenie podpisu przez dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.

VI. Biuro Oddziału

§ 45
1. W Oddziałach o szerszym zakresie działalności i znacznej liczbie członków Zarząd Główny może wyrazić zgodę na utworzenie Biura Oddziału i określić limit zatrudnienia.
2. Biurem Oddziału kieruje dyrektor Biura powoływany i odwoływany przez Zarząd Oddziału za zgodą Zarządu Głównego. Dyrektor Biura pełni funkcję kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Biurze.
3. W oddziałach, w których nie powołano Biura, czynności techniczne wykonuje sekretarz.
4. Zarząd Oddziału może ustalić regulamin funkcjonowania Biura i sekretariatu Oddziału, który wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

VII. Rozwiązanie Oddziału

§ 46
1. Oddział może być rozwiązany w następujących wypadkach:
a) spadku liczby członków poniżej piętnastu;
b) uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału powziętej większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału;
c) działalności Oddziału niezgodnej ze statutem i/lub przepisami prawa;
d) działalności Oddziału przynoszącej szkodę Stowarzyszeniu lub jego dobremu imieniu;
e) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału.
2. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny. W przypadkach, o których mowa w pkt 1 c) i w pkt 1 d), uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu opinii Głównej Komisji Rewizyjnej.

B. Koła Terenowe

§ 47
1. Członkowie Stowarzyszenia mogą dla realizacji celów Stowarzyszenia grupować się w Kołach Terenowych.
2. Członkowie zamierzający powołać Koło Terenowe zgłaszają ten fakt Zarządowi Głównemu wraz z rocznym planem działania. Do powołania Koła Terenowego konieczny jest wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia oraz zgoda Zarządu Głównego.
3. Koła Terenowe nie posiadają osobowości prawnej.
4. Koło podlega organizacyjnie Zarządowi Oddziału, na terenie którego działa, lub - gdy nie ma na danym terenie Oddziału - Zarządowi Głównemu.
5. Środki finansowe pozyskane przez Koło winny być niezwłocznie przekazane na subkonto Koła na koncie odpowiedniego Oddziału lub - w jego braku - Zarządu Głównego. Na bieżące wydatki Zarząd Koła może dysponować kwotą do wysokości ustalonej przez Zarząd Główny.
6. Koło Terenowe może zostać przekształcone w Oddział uchwałą Zarządu Głównego gdy:
7. wykaże się nieprzerwaną owocną działalnością w okresie co najmniej jednego roku;
a) spełni warunki statutowe wymagane dla powołania Oddziału;
b) zaistnieje uzasadnienie organizacyjne dla powołania nowego Oddziału.

I. Władze Koła Terenowego

§ 48
1. Władzami Koła Terenowego Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Koła Terenowego;
b) Zarząd Koła Terenowego;
c) Komisja Rewizyjna Koła Terenowego.
2. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz Koła Terenowego stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz Oddziału Stowarzyszenia.

II. Walne Zgromadzenie Członków Koła Terenowego

§ 49
1. Najwyższą władzą Koła Terenowego Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Koła Terenowego, zwoływane raz na rok przez Zarząd Koła Terenowego.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Koła Terenowego należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła Terenowego;
b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego i udzielanie absolutorium Zarządowi Koła Terenowego;
c) uchwalanie programu działalności Koła Terenowego na jego terenie działania, w porozumieniu z Zarządem, któremu podlega Koło;
d) wybór władz Koła Terenowego;
e) uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie zebrania.
3. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Koła Terenowego zawiadamia członków co najmniej na 21 dni przed jego odbyciem.

§ 50
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła Terenowego odbywa się na wniosek Zarządu albo 1/3 członków Koła lub Komisji Rewizyjnej Koła w ciągu sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

III. Zarząd Koła Terenowego

§ 51
1. Działalnością Koła Terenowego kieruje Zarząd składający się z Prezesa i jego zastępcy.
2. Kadencja Zarządu Koła Terenowego trwa dwa lata.
3. Do kompetencji i zadań Zarządu Koła Terenowego należy:
a) przygotowywanie projektów rocznych planów działania do uchwalenia przez Walne Zgromadzenia członków Koła;
b) kierowanie bieżącą działalnością Koła;
c) utrzymywanie regularnych kontaktów z Zarządem, któremu podlega Koło;
d) reprezentowanie Koła na zewnątrz.
4. Zarząd Koła Terenowego działa w porozumieniu z odpowiednim Zarządem, któremu podlega, w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez ten Zarząd.
5. Przewodniczący Koła składa odpowiedniemu Zarządowi w terminach przez niego ustalonych roczne sprawozdania oraz przedstawia roczne plany działania.

§ 52
Sprawy wykraczające poza zakres działania Zarządu Koła Terenowego oraz sprawy o szczególnym znaczeniu dla całego Stowarzyszenia Zarząd Koła Terenowego wnosi pod obrady Zarządu, któremu podlega.

§ 53
1. Posiedzenia Zarządu Koła Terenowego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Zarząd Koła Terenowego przesyła każdorazowo kopię protokołu ze swego posiedzenia do Zarządu, któremu podlega, w terminie do dwóch tygodni od terminu posiedzenia.

IV. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego

§ 54
1. Komisja Rewizyjna Koła Terenowego składa się z przewodniczącego i jednego członka.
2. Do kompetencji i zadań Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego należy:
a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Koła;
b) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Koła oraz odpowiedniej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swej działalności;
c) występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Koła lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła;
d) zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Koła.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła składa odpowiedniej Komisji Rewizyjnej w terminach przez nią ustalonych roczne sprawozdania z przeprowadzonej kontroli działalności Koła.

V. Rozwiązanie Koła Terenowego

§ 55
Decyzję o rozwiązaniu Koła Terenowego podejmuje w formie uchwały Zarząd Główny w sposób analogiczny do rozwiązania Oddziału.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 56
1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
2. Majątek Stowarzyszenia tworzą składki członkowskie, darowizny, dotacje, spadki, zapisy, dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i innych praw majątkowych oraz z ofiarności publicznej.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zarządzania majątkiem Stowarzyszenia, Oddziałów, Kół Terenowych i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Główny.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 57
Niniejszy statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).

§ 58
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przepisanych prawem.
2. Podejmując uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Likwidacyjną i określa sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz szczegółowe przeznaczenie majątku, który powinien zostać przekazany jednemu z polskich ogrodów zoologicznych na rozwój działu akwarystycznego.